ოთხშაბათი, 18.05.2022, 09:58
მოგესალმები სტუმარი | რეგისტრაცია | შესვლა

medic

ლეიკემია - ფორუმი

[ ახალი შეტყობინებები · მონაწილეები · ფორუმის წესები · ძებნა · RSS ]
  • გვერდი 1 დან
  • 1
ფორუმი » ზოგადი » ონკოლოგია » ლეიკემია
ლეიკემია
redlineთარიღი: ხუთშაბათი, 19.03.2009, 18:58 | შეტყობინება # 1
Admin
ჯგუფი: Администраторы
შეტყობინებები: 1214
ჯილდოები: 13
რეპუტაცია: 102
სტატუსი: Offline
virusuli leikemia

virusuli leikemia cxovelta , umetesad katebis daavadebaa,romelic xasiatdeba sisxlis mimokcevis sistemis dazianebit da avtvisebiani carmonaqmnebit limpur kvandzebshi.
virusuli leikemiis ganvitareba mimdinareobs nela, upro xshirad avadmkopoba vlindeba sxvadasxva paqtorebis cvlilebebis,magalitad kvebis pirobebis shecvlis,xangdzlivi gaciebis shedegad da sxva.
virusuli leikemia mimdinareobs qronikuli an paruli pormit. sisxlis suratshi aginishneba mnishvnelovani cvlileba leikocitebis pormulashi.mcirdeba eritrocitebis raodenoba.
virusuli leikemiiit avaddebian sxvadasxva saxis cxovelebi,mat shoris dzaglebi da katebi,agretve adamianebi. qronikuli formit mimdinareobis shemtxvevashi daavadebuls agenishneba madis daqveiteba,depresia , gulis mokmedebis dargveva, reproduqciuli punkciis moshla, mkvdari an sicocxlis uunaro bavshvis dabadeba.
paruli pormit mimdinareobisas daavadeba ar gamoixateba sxvadasxva klinikuri pormit da ar vlindeba ramodenime tvidan ramodenime clamde,magran gareshe stresebma sheidzleba mnishvnelovnad gaaqtiuros daavedebis ganvitareba.

LEIKOZI ---LEUKOS -- tetri, osis- ujredi (berdznulad)

sisxlis ujredebis simsivne azianebs dzvlis tvins, romelic avicroebs sisxldzargvebs da agretve sxva organoebs da qsovilebs.gamokopen mcvave da qronikul leikozas. mat ganixilaven rogorc sxvadasxva daavadebebs. leikozis yvela saxis pormashi leikocitebi sheidzleba ikos momatebuli,ikos normis parglebshi an shemcirebulic ki.
leikozis mcvave porma xasiatdeba leikozuri "axalgazrda" ujredebis momatebit zurgis tvinshi, limpashi , kvandzebshi, gvidzlshi da sxvadasxva organoebsa da qsovilebshi.
daavadeba arctuishviatad ickeba saerto sisustit da tkivilit dzvlebshi, aginishneba mkvetri sisuste da ciebcxelebauxilavi mizezeiot chndeba cvrili sisxlchaqcevebi kanisa da lorcovani garsis vrcel partobze,aginishneba sisxldena grdzilebidan, cxviridan,sashvilosnodan, naclavebidan, rac sheidzleba gaxdes sikvdilis pirdapiri mizezi.
mcvave leikozis shemtxvevashi xdeba avadmkopis hospitalizacia. mkurnaloba xdeba citostatikuri sashualebebit. mkurnalobis dgevandeli metodebi idzleva remisiis sashualebas.
qronikuli leikozi - igi xangdzlivi drois ganmavlobashi mimdinareobs simptomebis gareshe da misi diagnostika sheidzleba sisxlis shemtxveviti gamokvlevis drosac ki.
klinikuri nishnebia sisuste, tkivilebi dzvlebshi, oplianoba da elentis tkivili, gvidzlis gaddideba .avadmkopta mdgomareoba tandatanobit uaresdeba, aginishneba kanis sipermkrtale, dzlieri cieba, conashi dakleba, sisxlchaqcevebi kanze da l orcovan garsze. kanistvis damaxasiatebelia nacilobrivi an sruli eritrodemia-kani aris kashkasha citeli peris, kanze chndeba kvandzebi, avadmkops eckeba qavili, sustdeba yovelgvari inpeqciisadmi cinaagmdegobis gacevis unari, aqedan gamomdinare xshiria piltvebis anteba, chirkovani gamonakari, romlebmac sheidzleba gamoicvion sasikvdilo shedegi. sisxlshi tandatanobit izrdeba leikocitebis raodenoba, terminalur stadiashi mnishvnelovnad diddeba elenta da gvidzli. zogiert avadmkops udiddeba limpuri kvandzebi, izrdeba gul-sisxldzargvta ukmarisoba, ecema hemoglobini, mcirdeba agretve trombocitebis raodenoba.zurgis tvinshi izrdeba tetri ujredebis raodenoba da mcirdeba citeli ujredebis raodenoba. diagnostika xdeba zurgis tvinis gamokvlevit, mkurnaloba xdeba stacionarshi , avadmkops utardeba sxivuri terapia. prognozi arasasurvelia. leikozis ketiltvisebianad ganvitarebis shemtxvevashi adamiani shromisunarianobas kargavs 10 clis da meti xnis ganmavlobashi.
leikozi bavshvebshi upro metadaa gavrceelebuli . gamoxatulia igive nishnebit. xshirad gvxvdeba es daavadeba 4 clamde asakis bvavshvebshi. avadmkopoba bavshvebshi mimdinaareobs upro mdzimed, vidre didebshi. mas axasiatebs saxis kanze egzemuri gamonayari , tandatanobit diddeba elenta, ishviatad gvidzli, umnishvnelod limpuri jirkvlebi , sisxlshi kveitdeba eritrocidebis raodenoba , mkurnaloba tardeba citostatikuri sashualebebit, prognozi arasasurvelia.

 
ფორუმი » ზოგადი » ონკოლოგია » ლეიკემია
  • გვერდი 1 დან
  • 1
ძებნა:

RSS

შესვლის ფორმა

სტატისტიკა

baner

Бесплатные медицинские книги

call me

My status